Mutual Fund Distributions

Partners Fund – Institutional Class

Distribution Date

Distribution NAV

Income

S/T Cap Gain

L/T Cap Gain

Total Per Share

% of NAV

12/29/2021

12/30/2020

12/30/2019

12/28/2018

12/27/2017

12/12/2016

12/24/2015

12/24/2014

19.32

16.70

15.40

12.68

14.75

14.25

10.52

11.95

0.2945

0.3417

0.2499

0.1520

0.1238

0.0727

0.1244

0.0923

0.3013

0.0000

0.0000

0.0000

0.1874

0.0000

0.1203

0.1310

0.2396

0.0000

0.0000

0.6134

0.4647

0.0000

0.0000

0.0000

0.8354

0.3417

0.2499

0.7564

0.7759

0.0727

0.2447

0.2233

4.32%

2.05%

1.62%

6.04%

5.26%

0.51%

2.33%

1.87%

Mutual Fund Distributions

Focused Small Cap Value – Institutional Class

Distribution Date

Distribution NAV

Income

S/T Cap Gain

L/T Cap Gain

Total Per Share

% of NAV

12/29/2021

12/30/2020

12/30/2019

12.43

11.53

10.62

0.1249

0.1708

0.0062

1.0702

0.0000

0.0021

0.3690

0.0000

0.0000

1.5641

0.1708

0.0083

12.58%

1.48%

0.08%